Wymiana okien, renowacja wraz z uszczelnieniem okien oraz przełożenie detali ze starej stolarki okiennej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu

Ogłoszenie BZP
SIWZ
Wzór oferty
Załącznik nr 1 – oświadczenie art. 22
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – wykaz robót
Załącznik nr 4 – wykaz osób
Załącznik nr 5 – do oferty oświadczenie o uprawnieniach
Załącznik nr 6 – do oferty- oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik nr 7 – zobowiązanie podmiotów
Wzór umowy
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Plan sytuacyjny
Metryka projektu – rysunki
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

modyfikacja SIWZ z dnia 27.09.2010r.
Załącznik nr 1 do oferty – po modyfikacji z dnia 27.09.2010r.
Załącznik nr 3 do oferty – po modyfikacji z dnia 27.09.2010r.

Rozstrzygnięcie postępowania

Unieważnienie