Wymiana okien, renowacja wraz z uszczelnieniem okien oraz przełożenie detali ze starej stolarki okiennej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu.

1) ogłoszenie o zamówieniu,
2) siwz,
3) wzór oferty,
4) zał. nr 1 do oferty – ośw. z art. 22
5) zał. nr 2 do oferty – ośw. o braku podstaw do wyklucz.
6) zał. nr 3 do oferty – wykaz robót,
7) zał. nr 4 do oferty – wykaz osób,
8) zał. nr 5 do oferty – ośw. o uprawnieniach,
9) zał. nr 6 do oferty – ośw. osoby fiz.,
10) zał. nr 7 do oferty – zobowiązanie podmiotów
11) wzór umowy
12) przedmiar robót
13) specyfik. techniczna wykonania i odbioru robót
14) metryka projektu
15) dokumentacja fotograficzna
16) elewacja wschodnia
17) elewacja zachodnia
18) elewacja południowa
19) elewacja północna
20) zestawienie stolarki okiennej cz.1,
21) zestawienie stolarki okiennej cz. 2,
22) inf. dot. bezpieczeństwa
23) plan sytuacyjny

odpowiedzi na zapytania do siwz 16.11.2010,

pozwolenie 162/N/2010 od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wymianę okien

odpowiedź na zapytanie – 22.11.2010

Rozstrzygnięcie