Brzeg: Wymiana okien, renowacja wraz z uszczelnieniem okien oraz przełożenie detali ze starej stolarki okiennej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu.
Numer ogłoszenia: 321273 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I , ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 77 404 70 36, faks 77 404 70 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana okien, renowacja wraz z uszczelnieniem okien oraz przełożenie detali ze starej stolarki okiennej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Wymiana okien, renowacja wraz z uszczelnieniem okien oraz przełożenie detali ze starej stolarki okiennej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu, na podstawie dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ust. 2 wzoru umowy. Dokumentację projektową stanowią: projekt wymiany stolarki okiennej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Roboty określone w § 1 ust.1 wzoru umowy, zwane dalej przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi integralną część umowy. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust.2 wzoru umowy wraz z pozwoleniem na budowę przekazane będą Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zawarcia umowy. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: 1) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót remontowych i budowlanych, 2) wykonania robót przygotowawczych i zabezpieczających, tymczasowych oraz robót remontowych wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej, polegającej w szczególności na: a) wykonaniu tymczasowego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, b) wykonaniu przejść pieszych, c) urządzeniu składowisk materiałów i wyrobów, 3) dostawy okien i dokonania wymiany starej stolarki okiennej na nową oraz wykonania prac renowacyjnych starej stolarki okiennej wg dokumentacji projektowej. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności - uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zbadał teren budowy i jego otoczenie oraz zapoznał się z dostępną dokumentacją, a także uzyskał wszelkie niezbędne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po zawarciu umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty, określone wzorem umowy w terminie od dnia 14 lutego 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. Termin, o którym mowa powyżej może ulec zmianie z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robot ze względów technologicznych. W przypadku opisanym w §3 ust. 2 wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się wstrzymać wykonywane roboty do czasu wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót. Przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust. 2 wzoru umowy może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu do umowy, sporządzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz teren budowy w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1 wzoru umowy, termin wykonania robót może ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w §3 ust. 1 wzoru umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Roboty stanowiące przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, sztuką konserwatorską, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności: a) urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz koszty zużycia mediów, b) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót przed przekazaniem go Zamawiającemu, c) zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów w trakcie trwania robót, d) ubezpieczenie robót, o którym mowa w §15 wzoru umowy, e) koszt wywozu odpadów powstałych w czasie trwania robót, f) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonanych robotach. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury, po wykonaniu całości robót. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru wykonanych robót. Za datę wykonania robót uznaje się datę doręczenia Zamawiającemu pisma o gotowości do odbioru robót, z zastrzeżeniem postanowień §7 ust. 6 wzoru umowy. Przedmiotem odbioru będzie całość robót określonych umową. Wyklucza się częściowy odbiór robót. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli, przy udziale Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków protokół końcowego odbioru robót. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru robót, o którym mowa w §7 ust. 3 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów, o których mowa w §14 ust. 6 pkt. d) wzoru umowy. W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim wypadku za datę wykonania robót uznaje się datę zgłoszenia Zamawiającemu robót wolnych od wad. Całość robót określonych umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu będących w dyspozycji Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust.2 wzoru umowy, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonywania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 4 wzoru umowy uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 9 ust. 4, 5, i 6 wzoru umowy. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do: a) informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz o terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, b) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą, c) informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót. W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo: a) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub b) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się do przedstawienia Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, sposobu prowadzenia wskazanych w dokumentacji projektowej robót, przed przystąpieniem do ich wykonania i zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zleceń i wskazań Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym zakresie. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania prac. Wykonawca oświadcza, że: 1) osoby, które uczestniczą w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia, o których mowa w §7 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004 r. poz. 1579), 2) dysponuje wykwalifikowanym personelem pomocniczym do wykonywania robót będących przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować na własny koszt zaplecze budowy na terenie udostępnionym przez Zamawiającego. Koszt przyłączenia i dostawy mediów ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, z późn. zm.) W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do: a) prowadzenia prac przy funkcjonującej bibliotece, przy pełnym obciążeniu ruchem czytelników, b) właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych, c) umożliwienia dostępu na teren budowy służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim, d) przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego Karty przekazania odpadów sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Wykonawca zapewni nadzór nad właściwym przestrzeganiem przepisów bhp w rejonie wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwym wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. Ubezpieczeniu podlegają także: a) roboty objęte umową, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, b) mienie znajdujące się na terenie robót od utraty, kradzieży, zaboru, zniszczenia, zalania, pożaru oraz innych zdarzeń powodujących zniszczenie mienia w najszerszym możliwie zakresie. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w dniu przekazania placu budowy doręczyć Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, za wyjątkiem przedłożonej wraz z ofertą polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonywania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Wykonawca nie może wykonywać jakichkolwiek robót dodatkowych bez udzielenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego w trybie określonym przepisami prawa. Wykonawca oświadcza, że okres gwarancyjny na roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wszelkie wady wykonanych robót w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 18 ust. 2 lit. b) wzoru umowy, służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego i zakres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.45.31.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - wzór zobowiązania stanowi zał. nr 7 do oferty, - pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku gdy: - wystąpią okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 oraz §4 ust. 2 wzoru umowy, - wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, - zawieszenia robót przez Zamawiającego, - stwierdzenia braków lub wad w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku ich stwierdzenia konieczne jest przedłużenie terminu wykonania umowy, - wystąpienia opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, - zmiana terminu wykonania umowy wynikła z innych przyczyn niemożliwych do przewidzenia przy zawarciu umowy, b) przedłużenia rękojmi lub gwarancji o dowolny okres, c) zmiany danych adresowych lub teleadresowych dotyczących stron umowy d) zmiany osób wykonujących funkcje określone wzorem umowy, e) stwierdzenia braków lub wad w dokumentacji projektowej, f) rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany stawek podatku VAT, wynikających z przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto, zaś łączne wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana powinna zostać poprzedzona aneksem do umowy, na podstawie wskazanej przez Wykonawcę podstawy prawnej, h) wystąpienia siły wyższej, i) gdy zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego lub j) gdy zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu ul. Jana Pawła II 5 49-300 Brzeg (sekretariat Biblioteki)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2010 godzina 15:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu ul. Jana Pawła II 5 49-300 Brzeg (sekretariat Biblioteki)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie