Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu https://biblioteka.brzeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.03.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 08.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowa zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

  1. Fotografie zamieszczone w serwisie nie posiadają opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programu odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
  2. Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Wyłączenia

  1. Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  2. Treści pochodzące od innych podmiotów;
  3. Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań

W miarę możliwości finansowych będziemy wprowadzać zmiany służce rozwiązywaniu problemów, które opisane zostały w ww. deklaracji oraz doskonalić proces przygotowania i publikowania dostępnych treści i dokumentów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Oćwieja-Grądziel, adres e-mail: mbp@brzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu 77 404 70 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Biblioteka realizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin realizacji nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy biblioteka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

BIBLIOTEKA CENTRALNA, UL. JANA PAWŁA II 5 W BRZEGU

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Dla czytelników otwarte jest wejście od strony ul. Jana Pawła II oraz dwa wejścia od strony parkingu biblioteki. Jedno z wejść od parkingu stanowi wejście do dźwigu osobowego. Biblioteka dysponuje sześcioma miejscami parkingowymi. Budynek jest trzykondygnacyjny. Do wszystkich pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Korytarze są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Budynek w pomieszczeniach piwnicznych i parteru posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejść. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany. W korytarzach i pomieszczeniach bibliotecznych parteru i piwnicy nie ma progów. Schody są szerokie, równe, przy każdych schodach zamontowane są poręcze. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W budynku zainstalowano dźwig osobowy prowadzący do pomieszczeń piwnicznych i parteru. Z uwagi na brak możliwości doprowadzenia windy na piętro- na parterze zapewniono dostęp do wszelkich usług oferowanych na piętrze (stanowisko komputerowe, prasa, audiobooki). Na parterze udostępniono dla czytelników toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

ODDZIAŁ DLA DZIECI, UL. JANA PAWŁA II 2/2 W BRZEGU

Biblioteka zajmuje pomieszczenia parteru w budynku usługowym. Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście do biblioteki nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia biblioteczne posiadają szerokie ciągi komunikacyjne bez progów. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA NR 1, PL. ZAMKOWY 6 W BRZEGU

Do lokalu prowadzi jedno wejście po schodach z podwójnymi drzwiami. Drzwi wejściowe do biblioteki uniemożliwiają wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przed biblioteką znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne, w tym wydzielone dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA NR 5, UL. KRÓTKA 2/PIŁSUDSKIEGO 20 W BRZEGU

Biblioteka zajmuje pomieszczenia parteru w budynku mieszkalnym. Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Brak korytarzy. Pomieszczenia biblioteczne posiadają szerokie ciągi komunikacyjne. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA NR 8, UL. 1 MAJA 7 W BRZEGU

Biblioteka zajmuje pomieszczenia parteru w budynku usługowym należącym do II Liceum Ogólnokształcącego. Przed biblioteką znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Korytarz jest szeroki z dwoma progami. Pomieszczenia biblioteczne posiadają wąskie ciągi komunikacyjne. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

FILIA NR 9, PL. ZAMKOWY 6 W BRZEGU

Do lokalu prowadzi jedno wejście po schodach z podwójnymi drzwiami. Drzwi wejściowe do biblioteki uniemożliwiają wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przed biblioteką znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne, w tym wydzielone dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.