Więcej o: Postępowanie przetargowe pn. Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego, systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów w technologii RFID oraz urządzeń AGD do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu

Postępowanie przetargowe pn. Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego, systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów w technologii RFID oraz urządzeń AGD do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu

Więcej „Postępowanie przetargowe pn. Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego, systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów w technologii RFID oraz urządzeń AGD do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu”

Wymiana okien, renowacja wraz z uszczelnieniem okien oraz przełożenie detali ze starej stolarki okiennej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu.

1) ogłoszenie o zamówieniu,
2) siwz,
3) wzór oferty,
4) zał. nr 1 do oferty – ośw. z art. 22
5) zał. nr 2 do oferty – ośw. o braku podstaw do wyklucz.
6) zał. nr 3 do oferty – wykaz robót,
7) zał. nr 4 do oferty – wykaz osób,
8) zał. nr 5 do oferty – ośw. o uprawnieniach,
9) zał. nr 6 do oferty – ośw. osoby fiz.,
10) zał. nr 7 do oferty – zobowiązanie podmiotów
11) wzór umowy
12) przedmiar robót
13) specyfik. techniczna wykonania i odbioru robót
14) metryka projektu
15) dokumentacja fotograficzna
16) elewacja wschodnia
17) elewacja zachodnia
18) elewacja południowa
19) elewacja północna
20) zestawienie stolarki okiennej cz.1,
21) zestawienie stolarki okiennej cz. 2,
22) inf. dot. bezpieczeństwa
23) plan sytuacyjny

odpowiedzi na zapytania do siwz 16.11.2010,

pozwolenie 162/N/2010 od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wymianę okien

odpowiedź na zapytanie – 22.11.2010

Rozstrzygnięcie

Wymiana okien, renowacja wraz z uszczelnieniem okien oraz przełożenie detali ze starej stolarki okiennej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu

Ogłoszenie BZP
SIWZ
Wzór oferty
Załącznik nr 1 – oświadczenie art. 22
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – wykaz robót
Załącznik nr 4 – wykaz osób
Załącznik nr 5 – do oferty oświadczenie o uprawnieniach
Załącznik nr 6 – do oferty- oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik nr 7 – zobowiązanie podmiotów
Wzór umowy
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Plan sytuacyjny
Metryka projektu – rysunki
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

modyfikacja SIWZ z dnia 27.09.2010r.
Załącznik nr 1 do oferty – po modyfikacji z dnia 27.09.2010r.
Załącznik nr 3 do oferty – po modyfikacji z dnia 27.09.2010r.

Rozstrzygnięcie postępowania

Unieważnienie