Spo­tka­nie ze Zbigniewem Rokitą

Termin wydarzenia: 26 maja, 2022 17:00
Data publikacji:

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na spo­tka­nie ze Zbigniewem Rokitą, autorem książki „Kajś. Opo­wieść o Gór­nym Ślą­sku” i lau­re­atem Na­gro­dy Li­te­rac­kiej Nike za rok 2021, któ­re od­bę­dzie się 26 maja o godz. 17:00 w Bi­blio­te­ce Cen­tral­nej przy uli­cy Jana Paw­ła II 5. Spotkanie zorganizowane jest w ramach projektu „Rozczytana Aglomeracja”, promującego czytelnictwo wśród mieszkańców Wrocławia i okolic.

Logotypy
Logotypy