Informatyzacja Biblioteki

Data publikacji:

15 września 2010 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu zawarła umowę z Gminą Miasto Brzeg o udzielenie dotacji na podstawie §13 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r., w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. W ramach dotacji zakupiono antywirusy. Wysokość dotacji 2.965,00 zł.

Logotypy
Logotypy